صفحه اصلی / کتاب ها
خشت  و آفتاب

خشت و آفتاب

نگاهی به معماری ، مردم وطبیعت منطقه تاریخی و کویری مَروَست در ایران ، به روایت عکس های فرزین ناظم زاده ،200صفحه ، جلد سخت ، چاپ نفیس . به دو زبان فارسی و انگلیسی . نشر سیب سرخ 1396

از خاک تا خیال

از خاک تا خیال

نگاهی به معماری ، مردم وطبیعت منطقه تاریخی و کویری ندوشن در ایران ، با عکس های فرزین ناظم زاده ،216 صفحه ، جلد سخت ، چاپ نفیس . به دو زبان فارسی و انگلیسی . نشر سیب سرخ 1396